معدن پوکه بایگانی

  • وزن مخصوص پایین به طوری که روی آب شناور میماند. عایق صدا ، گرما ، سرما. مقاوم در مقابل آتش سوزی ، به طوریکه تا 760 درجه سانتیگراد هیچ تغییری […]

    خواص پوکه معدنی

    وزن مخصوص پایین به طوری که روی آب شناور میماند. عایق صدا ، گرما ، سرما. مقاوم در مقابل آتش سوزی ، به طوریکه تا 760 درجه سانتیگراد هیچ تغییری […]

    ادامه ...