مشخصات پوکه معدنی خوب

۱: سبک باش

۲: سایز بندیخوب داشت

درباره مهندس عبدی