مشخصات پوکه خوب

۱: سایز بندی خوب ۲ مقاومت خوب ۳ وزن مناسب با توجه به نوع کار ۴ قیمت مناسب

درباره مهندس عبدی