راهای ارزان تهیه کردن پوکه معدنی قروه

1 : خرید نقدی محصول

2 : خرید مستقیم از معدن

3 : متراژ بالا یا از کسی که بی واسطه توزیع می کند مهندس عبدی ۰۹۱۸۶۶۱۴۲۹۳

درباره مهندس عبدی