نحوه تشکیل پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه در اثر فعالیت اتشفشانهای بسیار قدیمی که حدود 5میلیون سال قدمت دارد ودر حال حاضر خاموش وغیر فعال میباشد تشکیل گردیده.

در اثر فعالیت اتشفشانی انفجارهای بسیار شدیدی رخ داده وماده مذاب (پوکه معدنی) به هوا پرتاب شده و به سرعت سرد گردیده این عمل باعث گیر افتادن ملکولهای هوا در ماده مذاب گردیده که موجب اسفنجی شدن و متخلخل شدن این پوکه معدنی گردیده هر ماده ای که به ارامی سرد شود تبدیل به سنگ اذرین میگردد و چگالی ان افزایش میابد ودر نتیجه وزن ان بیشتر میشود پوکه چون به سرعت سرد شده درون ان ملکولهای هوا گیر افتاده پوکه معدنی را متخلخل یا اسفنجی کرده است که موجب شده پوکه معدنی بر روی اب شناور بماند.

فروش پوکه معدنی قروه درجه یک

درباره مهندس عبدی