معادن ما

1.دلبران روستای قزلجه کند

2.معادن سینا

3.  معدن سراجوق

4. معدن غرب سریش اباد دیرکلو

5.معدن حاج عیسی

09186614293

t.me/pokeabdi

مهندس عبدی

درباره مهندس عبدی