مزایای پوکه معدنی

استفاده  به عنوان عایق حرارتی و صوتی

سبک بودن پوکه معدنی  باعث کاهش بار وزنی به ستونهای اصلی ساختمان می شود

درباره مهندس عبدی