روش تشخیص مرغوبیت پوکه معدنی!

1.رنگ  پوکه معدنی نشانه مرغوبیت یا سبکی و سنگینی پوکه نیست بعضی افراد فکر میکنند که پوکه مشکی بهتر است بعضی دیگر برعکس فکر میکنند پوکه قرمز یا پوکه سبز بهتر است که در واقع هیچ تفاوتی وجود ندارد( رنگ پوکه معدنی تاثیری در کیفیت پوکه ندارد.
2.پوکه معدنی مرغوب به صورت متخلخل یا اسفنجی میباشد.
3. پوکه معدنی باید عاری از هرنوع نا خالصی باشد مانند (خاک .پوکه نرمه.نخاله و…)
4.وزن مخصوص یک متر مکعب پوکه عدسی درجه 1باید از مترمکعب 700کیلوگرم کمتر باشد
5. وزن مخصوص یک متر مکعب پوکه بادامی درجه1باید کمتر از 600کیلوگرم باشد
6.وزن مخصوص  یک متر مکعب پوکه فندقی یا نخودی درجه یک باید کمتر 650کیلوگرم باشد
7.وزن یک متر مکعب پوکه نرمه یا ماسه ای باید 850 کیلوگرم باشد

8.سایز پوکه معدنی مناسب(بادامی سایز 20تا30 میل جهت پوشش سقف ساختمان)

9.نخودی سایز 10ت20 میل جهت پوشش داخل واحد ساختمانی)

10.عدسی 5تا10 میل وماسه بادی 0تا5 میل جهت بلوک سازی)

پوکه معدنی قروه(کردستان) مهندس عبدی

درباره مهندس عبدی