خواص پوکه معدنی

وزن مخصوص پایین به طوری که روی آب شناور میماند.

عایق صدا ، گرما ، سرما.

مقاوم در مقابل آتش سوزی ، به طوریکه تا 760 درجه سانتیگراد هیچ تغییری در حجم و شکل آن حاصل نمیشود.

نقطه ذوب پوکه معدنی 1342 درجه سانیگراد میباشد.

استحکام بتن و مصالح تشکیل شده از پوکه معدنی از میزان بالای دوام نسبت به وزن برخوردار میباشد.

درباره مهندس عبدی